ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Di-Care Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-142021; adószáma: 14848175-2-43; székhelye: 1116 Budapest, Sáfrány utca 23.; továbbiakban: az „Adatkezelő” vagy „Adatkezelő”) kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre. A jelen Adatkezelési Tájékoztató bemutatja, hogy a Di-Care Zrt., mint az Általános Adatvédelmi Rendelet (“GDPR”) értelmében adatkezelőnek minősülő társaság hogyan gyűjti és kezeli a felhasználókra vonatkozó személyes adatokat és egyéb információkat.

 Jelen adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) az Adatkezelő által üzemeltett, a dicare.hu weboldalon („Weboldal”) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, mint a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1.§ (3) bekezdése szerinti fogyasztó (a „Fogyasztó”) és gazdasági társaság (a Fogyasztó és az egyéb személyek együtt a „Vevő”) számára elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) vonatkozásában a gazdasági társaság részéről eljáró természetes személy képviselők, valamint a természetes személy fogyasztók által történő igénybe vétele kapcsán az általunk mint Adatkezelő által megvalósított személyes adatkezelésekre vonatkozik.

A Weboldalon megvalósuló Szolgáltatás a Vevők alábbi aktivitásait támogatja:

 • hírlevélre feliratkozás (reklám és marketing célú megkereséshez hozzájárulás).

Az Adatkezelő a Weboldal látogatóinak a Weboldalon megvalósuló Szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott személyes adatait kezeli.

 1. A Tájékoztatóban használt egyes fogalmak magyarázata

 

 1. érintett

a Vevő oldalán eljáró természetes személy, aki bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható;

 1. adatkezelő:

az Di-Care Zrt., a Weboldal üzemeltetője, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 1. adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 1. adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 1. adattovábbítás: 

a személyes adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

 1. adatzárolás:

az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 1. adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk nem lehetséges.

 1. Az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések, illetve adattovábbítások

II.1. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

 

Kezelt adatok köre:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, a Weboldal használatával kapcsolatos viselkedési szokások, hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások

Adatkezelés célja:

ismertető anyag eljuttatása, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés időtartama:

az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (1)-(2) bekezdése szerint, illetve a GDPR 6. § (1) a) pont szerinti hozzájárulás alapján

hozzájárulás visszavonásáig

 • Adatfeldolgozás és adattovábbítás

 Az Adatkezelő igénybe vehet olyan harmadik személyt, az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősülő (külsős) szolgáltatókat, akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak az Adatkezelő részére, így: weboldal szolgáltatók, marketing szolgáltatók vagy informatikai támogatást nyújtó szolgáltatók. Ezen szolgáltatások nyújtása során ezen harmadik személy (ún. külsős) szolgáltatók az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek és/vagy azokat kezelhetik.

Az Ön személyes adatai biztonsága és védelmének biztosítása érdekében e külsős szolgáltatókkal az Adatkezelő olyan szerződést köt, amely biztosítja azt, hogy az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre és alkalmazzanak.

Az igénybe vett szolgáltató:              MDM Diabétesz Kft. (Adószám: 12458383-2-43, Cím: 1116 Budapest, Sáfrány utca 23.)

Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyek felé kizárólag az Ön hozzájárulása esetén továbbít és az adattovábbítás címzettjeit a jelen Tájékoztatóban mindenkor feltünteti. Nem szükséges az Ön hozzájárulása olyan adattovábbításhoz, amelyre jogszabály kifejezett felhatalmazást ad az adatkör és az adatkezelési cél pontos megjelölésével, valamint a hatóságok egyedi adatkéréseinek teljesítéséhez sem.  Adatkezelő kizárólag akkor teljesíti a hatóság adatkérését, ha az eljáró hatóság írásbeli megkeresésében pontosan megjelöli, hogy milyen törvényi felhatalmazás alapján, milyen adatokat, milyen eljárás céljából kér. Az Adatkezelő – az alkalmazandó adatvédelmi szabályok rendelkezéseivel összhangban – személyes adatokat továbbíthat bűnüldöző szervek, kormányzati szervek, jogi képviselők, külső tanácsadók vagy üzleti partnerek részére. Társasági egyesülés vagy felvásárlás esetén az egyesülésben vagy a felvásárlásban érintett harmadik személyek részére személyes adatok kerülhetnek továbbításra.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást , amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Ön által megadott adatait az Adatkezelő bizalmasan kezeli, azokat adatfeldolgozója, és a jogszabályban előírt kötelező eseteket kivételével nem adja át harmadik fél részére.

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult:

 • az Önre vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni;
 • a személyes adatai helyesbítését kérni;
 • a személyes adatai törlését kérni;
 • a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • adathordozhatóság biztosítását kérni;
 • tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást);
 • tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is).
 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az Ön az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Tájékoztatóban is hivatkozott jogainak érvényesítése, illetve a személyes adatok Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatosan felmerülő észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:

Adatkezelő: Di-Care Zrt.

postacím: 1116 Budapest, Sáfrány utca 23.

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: info@dicare.hu

Amennyiben az Ön álláspontja szerint az Adatkezelő adatkezelése által jogsérelem érte vagy annak veszélye áll fenn, Ön a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.) vizsgálat kezdeményezése érdekében.

Ön a jelen Tájékoztatóban hivatkozott jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre – az Ön döntése alapján – az Ön lakhelye, illetve az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes.

 1. Az adatkezelés alapelvei, adatbiztonság

Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk, eljárási szabályt alakítunk ki annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az adatok kezelése során a személyes adatokat mindenkor megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az általunk kezelt személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor mindvégig a technika mindenkori fejlettségére tekintettel járunk el és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választjuk, amely az Ön személyes adatainak magasabb szintű védelmét biztosítja.

Budapest, 2022. augusztus 31.